Design MMM    Information    Uppdrag    Projekt    Portfolio   Aktuellt   Kontakt


Design

Något av det mest betecknande för människan är att hon utvecklar redskap och tillverkar bruksföremål för att förbättra/förenkla sin tillvaro och för att öka sin kapacitet. Design är vår tids benämning på både den process och det resultat som utformning av föremål och tjänster avser.

Industridesign

I och med industrialiseringen har förutsättningarna för utformning och tillverkning radikalt förändrats. Bra design är idag en av de viktigaste faktorerna då konsumenter och inköpare gör sina val av produkter och tjänster. Industridesign ser till helheten i produktutvecklingsprocessen och sammanväver tekniska, ergonomiska, kommunikativa och miljömässiga faktorer till en funktionell enhet.

Design MMM

Design MMM bedriver konsultverksamhet inom industridesign i mittsverigeregionen. Företaget startade i nuvarande form 1997 och drivs av Torsten Vesterlund, industridesigner SID. Verksamheten riktar sig till producenter av varor och tjänster.

Verksamhet

Design MMM åtar sig design- och designutbildningsuppdrag samt driver projekt i egen regi.

Människa - Maskin - Miljö

De tre M:en i Design MMM står för Människa, Maskin, Miljö och är ett ställningstagande för ett användar- och miljöperspektiv i produktutvecklingsprocessen. Design MMM sätter användaren i centrum och vill verka för en hållbar framtidsutveckling.
Designarbetet grundar sig på kunskap om människan, hur produkter produceras och konsumeras, de miljömässiga sammanhang där produkter ingår samt konstnärlig kompetens.

Designprocessen

Ett designuppdrag indelas som regel i tre faser där vissa delar utförs i nära samarbete med t.ex. tekniker, marknadskunniga och slutanvändare.

1. Faktainsamling och analys.

2. Idé och skiss.

3. Modell och test.

Ökad konkurrenskraft

Lyckad design integrerar estetik, teknik och miljömässiga hänsynstaganden på ett sätt som höjer slutproduktens marknadsvärde och konkurrenskraft.